Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН ALBA.BG


I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между фирма ДИ МОДИКА ЕООД, ЕИК: 204515793, със седалище и адрес на управление: гр. Нови Искър, ул. „Козница” 31, наричано по-долу ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на платформата за електронна търговия https://alba.bg.


ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: ДИ МОДИКА ЕООД;

2. Седалище и адрес на управление: гр. Нови Искър, ул. „Козница” № 31;

3. Адрес за упражняване на дейността:  гр. Нови Искър, ул. „Козница” № 31;

4. Адрес за отправяне на жалби: гр. Нови Искър, ул. „Козница” № 31;

5. Данни за контакт:  +359 877 27 88 99 и di_modika@abv.bg;

6. Вписване в публични регистри: ЕИК: 204515793;

7. Надзорни органи.


Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб с
айт: www.cpdp.bg


Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт:
www.kzp.bg


III. ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Чл. 3. ALBA.BG e платформа за електронна търговия, достъпна на интернет адрес https://alba.bg. 

Посредством използването й ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват договор за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки. В това число:

  - извършат регистрация и създават профил в електронния магазин на ДОСТАВЧИКА;

   - преглеждат стоки, включително техните характеристики, цени и условия за доставка;

    - осъществяват изявления във връзка със сключването и изпълнението на договори с ДОСТАВЧИКА;

     - запознават се и осъществяват правата си, произтичащи от действащото законодателство;

      - осъществяват правото си на отказ, когато последното е приложимо.


      Чл. 4. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват с ДОСТАВЧИКА договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://alba.bg. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на ДОСТАВЧИКА в платформата. Допуснати грешки при подаването на необходимата информация ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат правото да коригират не по-късно от потвърждаване на изявлението за сключване на договора.


      Чл. 5. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ заплащат на ДОСТАВЧИКА възнаграждение за доставените стоки, съгласно условията, определени в платформата. Възнаграждението е в размер на цената, обявена на видно място в платформата.


      IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ALBA.BG

      Чл. 6. (1) За да използват ALBA.BG за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следва да въведат избрано потребителско име и парола за отдалечен достъп. 

      С попълване на данните и потвърждаване на поръчката чрез бутона „Поръчай”, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия и се задължават да ги спазват.

      (2) ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава направените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ поръчки в телефонен разговор и по електронна поща. Между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ възникват договорни отношения.

      (3) В случай на поръчка без предварителна регистрация от страна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, последните се смята, че приемат настоящите Общи условия, при приемане на доставката на стоките.


      Чл. 7. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата ALBA.BG при спазване на следната процедура:

      - влизане в системата за извършване на поръчки в платформата ALBA.BG;

      - избиране на желаните стока/стоки и добавянето им в потребителска кошница;

      - попълване на необходимите данни за разпознаване на конкретния ПОТРЕБИТЕЛ;

      - предоставяне на данни за доставка;

      - потвърждаване на поръчката.


      Чл. 8. (1) ДОСТАВЧИКЪТ и ПОТРЕБИТЕЛ сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

      (2) Доставката на стоките по отделните договори за покупко-продажба може да бъде организирана заедно или отделно от страна на ДОСТАВЧИКА.

      (3) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да упражняват правата си отделно по всеки договор за покупко-продажба, без това да оказва влияние върху останалите договори за покупко-продажба. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са задължени точно и недвусмислено да конкретизират договора и стоката, по отношение на които възнамеряват или упражняват правата си на потребител.


      V. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ

      Чл. 9. Разпоредбите в този раздел засягат ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, за които според данните, предоставени при сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ALBA.BG, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.


      Чл. 10. (1) Характеристиките на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА, са достъпни в страниците на онлайн магазина.

      (2). Цената на стоките с включени всички данъци и такси е определена от ДОСТАВЧИКА и е посочена в профила на всяка стока.

      (3) Стойността на пощенските или транспортните разходи не е включена в цената на стоката. Информация за нея се предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при финализиране на договора за покупко-продажба и е в зависимост от избрания от метод за доставка.

      (4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Общи условия. Информация за тях се предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез механизмите на платформата ALBA.BG.

      (5) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на онлайн магазина или електронна поща.

      (6) Търговските марки, използвани в платформата ALBA.BG, принадлежат изцяло на техните собственици. 


      Чл. 11. (1) ПOТРЕБИТЕЛИТЕ имат право, без да дължат обезщетение или неустойка и без да посочват причина, да се откажат от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от ДОСТАВЧИКА, чрез единния формуляр за отказ от договора.

      (2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

      - за доставка на стоки, изработени по поръчка на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ;

      - за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

      - за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.
      (3) Когато ПOТРЕБИТЕЛ е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява сумите, получени от потребителя, в 14-дневен срок. ДОСТАВЧИКЪТ възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от ПОТРЕБИТЕЛЯ при първоначалната транзакция.

      (4) При упражняване на правото на отказ разходите за доставка и връщане на доставените стоки са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

      ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да възстанови каквито и да било допълнителни разходи за доставка или замяна на стоките.

      (5) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да съхраняват получените от ДОСТАВЧИКА в платформата стоки и да осигурят запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

      (6) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да упражнят правото си на отказ от договора, като отправят писмено изявление до ДОСТАВЧИКА чрез стандартния формуляр за отказ от договора.

       (7) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да върнат стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, ДОСТАВЧИКЪТ има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на ПОТРЕБИТЕЛЯ разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.


      Чл. 12. (1) Срокът на доставка на стоката се определя за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на ДОСТАВЧИКА, като последният зависи от избрания метод за доставка.

      (2) В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката.

      (3) Ако ДОСТАВЧИКЪТ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ.


      VI. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

      Чл. 13. (1) ДОСТАВЧИКЪТ следва да организира доставката и предаването на стоката от куриер в определения при сключването на договора срок.

      (2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, ДОСТАВЧИКЪТ организира доставката и предаването в разумен срок.


      Чл. 14. (1) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следва да прегледат стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията, да уведомят за това незабавно ДОСТАВЧИКА.

      (2) Ако ПОТРЕБИТЕЛИТЕ не уведомят ДОСТАВЧИКА, съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.


      Чл. 15. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.


      VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

      Чл. 16. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката за поверителност на личните данни.

      (2) Въведените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679, като ДОСТАВЧИКЪТ ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни .

      (3) При съгласие на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ с Политиката за поверителност на личните данни, те изрично потвърждават, че са съгласни ДОСТАВЧИКЪТ да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове.


      VIII.       ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

      Чл. 17. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА, за което последният уведомява по подходящ начин всички регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ.

      (2) ДОСТАВЧИКЪТ и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при спазване на ал. 1 и при липса на отхвърляне в 14-дневен срок.


      IX.  ПРЕКРАТЯВАНЕ

      Чл. 18. Настоящите общи условия и договора между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ  се прекратяват в следните случаи:

      • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

      • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

      • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

      • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

      • в случай на заличаване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба, остават в сила и подлежат на изпълнение.

      Чл. 19. ДОСТАВЧИКЪТ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва платформата в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.


      X. ОТГОВОРНОСТ

      Чл. 20. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да обезщетят и да освободят от отговорност ДОСТАВЧИКА при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на ПОТРЕБИТЕЛЯ, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.


      Чл. 21. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.


      Чл. 22. (1) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети лица.

      (2) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ в процеса на използване или неизползване нa ALBA.BG и сключване на договори за покупко-продажба.

      (3) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

      (4) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в ALBA.BG.


      Чл. 23. (1) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

      (2) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за ПОТРЕРБИТЕЛЯ, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е ПОТРЕБИТЕЛЯТ.


      XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

      Чл. 24. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

      (2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ  и ДОСТАВЧИКЪТ се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.


      Чл. 25. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки и специален договор, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.


      Чл. 26. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.


      Чл. 27. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.


      Чл. 28. Настоящите общи условия влизат в сила за всички ПОТРЕБИТЕЛИ на ALBA.BG.