Поверителност на данните

 ПРЕДОСТАВЯНЕ, ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

В качеството си на администратор, по смисъла на Закона за защита на личните данни, „ДИ МОДИКА” ЕООД събира лични данни на физически лица, които посещават онлайн магазина ALBA.BG. В тази връзка поема ангажимент да осигури защита на поверителността на предоставените данни.

Най-общо политиката за поверителност на „ДИ МОДИКА” ЕООД урежда начина, по който се събират личните данни, как се използват и съхраняват и при какви условия могат да бъдат предоставени на трети лица.

Всеки клиент, който използва онлайн магазина ALBA.BG и предоставяните чрез него услуги, се счита за запознат с настоящата политика за поверителност и се задължава да я спазва.

Какъв вид лични данни се събират?

„ДИ МОДИКА” ЕООД събира само онези лични данни на клиентите, които са необходими за целите на двустранния процес на покупко-продажба. В това число – имена, адрес и адрес за доставка, електронна поща и телефонен номер.

В процеса на работа с предоставените от страна на клиента лични данни, представителите на „ДИ МОДИКА” ЕООД се задължават да осигурят необходимото ниво на сигурност и да не допуснат неразрешено или незаконосъобразно разпространение на информация. За целта се прилагат подходящи технически и/или организационни мерки.

Основание за обработка на лични данни

„ДИ МОДИКА” ЕООД обработва лични данни във връзка с процеса на покупко-продажба на стоки, предлагани чрез платформата ALBA.BG, и след възникнал договор за двустранни отношения. Основната причина за необходимостта от обработка на лични данни е правилното изпълнение на условията по сключения договор.

Цели на обработката на лични данни

Основните цели, във връзка с които „ДИ МОДИКА” ЕООД обработва лични данни, се свеждат до следното:

- за администриране на направената от страна на потребителя на онлайн магазина регистрация;

- за последващо развитие и реализиране на договора за покупко-продажба;

- за предоставяне на информация, която пряко касае заявените от клиенти стоки;

- при прилагане на т.нар. ре-маркетинг посредством доверени сайтове, в това число и Facebook;

- при статистически анализи от страна на онлайн магазина;

- за своевременно уведомяване при промяна на Общите условия на сайта или условията за доставка и връщане.

Как се събират лични данни?

Всеки клиент предоставя доброволно своите лични данни. С предоставянето им той се съгласява с условията за поръчка и доставка.

Срок за съхранение

Като администратор на лични данни „ДИ МОДИКА” ЕООД полага всички неохбходими действия за защита и съхранение на данните на клиентите. Това продължава до момента, в който го налага дейността, за която са предоставени. През този период „ДИ МОДИКА” ЕООД се задължава да спазва изискванията и сроковете, предвидени в приложимите действащи нормативни актове в Република България, но за не повече от 7 години. След изтичането на този срок съхранените лични данни на потребителите се унищожават.

Когато данните са предоставени с маркетингова цел, те се съхраняват до момента, в който клиентът не изрази изричното си желание да не получава занапред рекламна информация.

Достъп до лични данни

Като администратор на лични данни „ДИ МОДИКА” ЕООД се задължава да не представя, продава или споделя с маркетингова цел получените лични данни с трети лица или организации. Изброените действия са допустими само и единствено ако го изискват целите на извършваната дейност, за което потребителите са дали предварително изрично съгласие и само в необходимия обем.

До датата на унищожаване личните данни на потребителя не се предоставят на трети лица или организации освен в случаите, когато това се изисква от нормативен акт или при влязло в сила законно разпореждане на орган на публичната власт.

Екипът на ALBA.BG се задължава да съхранява поверителността на предоставените от клиентите лични данни.

Коригиране и заличаване на лични данни

Във всеки един момент клиентите на ALBA.BG могат да поискат:

- достъп до собствените лични данни, събрани в процеса на предоставяне и ползване. В това число – потвърждение дали наистина личните данни се обработват и в какъв обем, какви са целите на обработка и дали се разкриват на трети лица;

- коригиране на личните, предоставени от клиентите, в случай на установена неточност;

- заличаване на данните, когато налице не е необходимост от последващото им съхранение.

За да се осъществи някое от изброените по-горе действия, необходимо е депозиране на писмено искане от страна на клиента, адресирано до администратора на лични данни.

Искането следва да съдържа трите имена на заявителя; описание на искането; предпочитана форма, ако се предоставя информация; подпис и дата; адрес за кореспонденция и телефонен номер за връзка.

Заявлението се изпраща до седалището на администратора или на email di_modika@abv.bg .

В рамките на месец от физическото получава не искането администраторът ще уведоми за решението си клиентът и ще уточни с него начинът за получаване на исканата информация.

Право на възражение

При наличие на законово основание всеки клиент има право да възрази срещу обработката на личните му данни. При основателно възражение обработката на личните данни се преустановява.

В случай, че данните на клиента са неправомерно разкрити на трети лица във връзка с целите на директен маркетинг, той може да възрази и да изиска да се спазят условията за съхранение и обработка.

Във всеки момент, в който клиентът заключи, че неговите данни се обработват по незаконосъобразен начин или че от страна на ALBA.BG не са предприети необходимите действия, той може да поиска преустановяване на обработката на данни.

Възражение по отношение на начина, по който се обработват и съхраняват личните данни, всеки клиент може да предяви в писмена форма на email di_modika@abv.bg. 

Ако отговорът, който клиентът получи във връзка с подаденото възражение, не го удовлетворява, той може да се обърне към компетентните органи. Надзорният орган, който упражнява контрол върху процеса по обработване на личните данни, е Комисията за защита на личните данни.